[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


IACM-Berichten van 31 December 2002

Wetenschap: Cannabis kan helpen bij de ziekte van Parkinson

Zowat de helft van de ParkinsonpatiŽnten die cannabis geprobeerd hebben, zeggen dat de drug de symptomen van hun ziekte helpt verminderen, volgens een onderzoek dat bij een aantal patiŽnten verricht werd. Dr. Evzin Ruzicka, neuroloog aan de Karls-Universiteit in Praag (TjechiŽ), rapporteerde over zijn bevindingen tijdens het 7e Internationaal Congres over de ziekte van Parkinson en bewegingsstoornissen. Dit was georganiseerd door de Movement Disorders Society van 10 tot 14 november in Miami (VS).

De onderzoekers vroegen aan alle patiŽnten die voor de ziekte van Parkinson in behandeling waren in het Praagse researchcenter, om een vragenlijst in te vullen over cannabisgebruik en over verschillende symptomen van hun ziekte. Van de 630 vragenlijsten werden er 339 (54%) terugbezorgd. 25 % van de beantwoorders meldden dat zij al cannabis gebruikt hadden. De meesten hadden het oraal gebruikt, zowel in verse als in gedroogde vorm.

Binnen die groep meldden 39 patiŽnten (46 %) dat de symptomen die de Parkinsonziekte bij hen teweegbracht, na het cannabisgebruik verminderden, en 26 onder hen (31 %) rapporteerden een vermindering van het beven tijdens de rust, 38 (45 %) ondervonden een verlichting van bewegingsstoornissen (bradycinesia). Vermindering van spierstijfheid werd gemeld door 32 (38 %) onder hen, en 12 (14 %) zeiden een verbetering te ondervinden in de bewegingsstoornissen tengevolge van de toediening van levodopa. De patiŽnten die de vragenlijst beantwoord hadden rapporteerden dat een verlichting van de symptomen gemiddeld begon 1,7 maanden na het eerste cannabisgebruik. PatiŽnten die het al minstens drie maanden gebruikten ondervonden eerder een verbetering dan zij die een kortere ervaring hadden.

(Bronnen: Reuters Health van 13 november 2002)

Groot BrittanniŽ: Britse Longvereniging waarschuwt tegen het roken van cannabis

Een rapport over de risico's van cannabis roken, uitgegeven door de British Lung Foundation, kreeg heel wat weerslag in de pers. Het rapport komt tot dezelfde conclusies als eerdere publicaties van de beschikbare studies.

Het rapport zegt dat de concentraties van gekende kankerverwekkende stoffen "tot 50 % hoger liggen in de rook van een cannabissigaret" in vergelijking met de rook van een tabaksigaret, dat het roken van een cannabissigaret resulteert "in een grotere hoeveelheid geÔnhaleerde teer", ingevolge het langer inhouden van de rook en omwille van andere factoren, en dat "3-4 cannabissigaretten per dag geassocieerd worden met dezelfde bewijzen van acute en chronische bronchitis en dezelfde graad van schade aan de luchtwegen als 20 of meer tabaksigaretten per dag."

Het rapport stelt dat "onderzoek dat cannabis roken in verband brengt met de ontwikkeling van luchtwegenkanker bestaat, hoewel er ook onderzoek gebeurde dat tot andere bevindingen kwam" en dat de bewijzen omtrent "een mogelijk verband tussen cannabis roken en chronische verstopping van de luchtwegen (COPD) tot nu toe niet bewezen is." COPD omvat ziekten zoals chronische bronchitis en emfyseem.

Er wordt ook gesteld dat de cannabis van vandaag gevaarlijker zou kunnen zijn dan die van 30 jaar geleden omdat het een hoger THC-gehalte bevat. Nochtans, het rapport vermeldt er niet bij dat hogere THC-gehaltes het toelaten minder cannabis te roken om hetzelfde effect te bereiken, wat een belangrijk voordeel is met betrekking tot mogelijke schade aan de luchtwegen.
Het rapport waarschuwt tegen het roken van cannabis bij astma zonder te vermelden dat cannabis ook oraal kan toegediend worden zonder schade aan de longen te veroorzaken, maar daarentegen stelt dat "orale inname van THC ook al ongewenste nevenwerkingen veroorzaakt", wat evenwel waar is voor elk middel tegen astma.

(Bron: British Lung Foundation. A smoking gun. Beschikbaar op www.lunguk.org/news/a_smoking_gun.pdf, PA News van 10 november 2002, Reuters van 11 november 2002)

Wetenschap: Cannabisgebruik en psychische stoornissen

Met zekerheid kan gezegd worden dat personen met mentale stoornissen zoals schizofrenie, angst en depressie vaker tabak en cannabis gebruiken en vaker alcoholverslaafd zijn. Daar komt bij dat relationele omstandigheden op deze stoornissen aanzetten tot alcoholverslaving en cannabisgebruik. Drie studies die in de British Medical Journal gepubliceerd werden ondersteunen de veronderstelling dat er een oorzakelijk verband is tussen cannabisgebruik en mentale stoornissen, zeker bij jonge gebruikers.

Uit een Australisch onderzoek bij 1.601 studenten bleek dat tienermeisjes die dagelijks cannabis gebruikten later vijf maal meer kans hadden op depressie en angstgevoelens dan andere jongeren, terwijl er geen verhoogd risico was voor tienerjongens.

Uit een studie bij 1.037 mensen, in Nieuw-Zeeland geboren in 1972-1973, bleek dat degenen die op 15-jarige leeftijd begonnen met cannabis roken, vier keer meer kans hadden om "schizofreen-achtige stoornissen" - maar geen schizofrenie - te krijgen op 26-jarige leeftijd dan jongeren die de drug niet gebruikten. Met inachtneming van de psychotische symptomen die op 11-jarige leeftijd reeds vastgesteld waren, bleek het licht verhoogde risico onbelangrijk, wat erop zou kunnen wijzen dat jongeren die al een groter risico lopen op latere ontwikkeling van mentale gezondheidsproblemen, ook waarschijnlijker cannabis gaan roken. In tegenstelling tot de Australische studie vonden de Nieuw-Zeelandse onderzoekers geen verband tussen cannabisgebruik op 15-jarige leeftijd en latere vormen van depressie.

Een ander onderzoek bij 50.087 Zweedse mannen tussen 18-20 jaar toonde een verhoogd risico op schizofrenie door cannabisgebruik en dat het risico verhoogde bij verhoogd gebruik. Van de 1.648 proefpersonen die cannabis gebruikt hadden, ontwikkelden 18 (1,1%) schizofrenie. Van 70 proefpersonen die de drug meer dan 50 keer gebruikten, ontwikkelden er 4 (5,7%) schizofrenie.

Dr. Joseph Rey en Dr. Christopher Tennant van de Universiteit van Sydney werden uitgenodigd om in dezelfde uitgave commentaar te geven op de onderzoeksresultaten. Zij verklaarden dat deze en andere bevindingen "het argument ondersteunen dat cannabisgebruik het risico op schizofrenie en depressie verhoogt", maar dat het nog niet duidelijk is "of het cannabisgebruik de aanzet is tot schizofrenie of depressie bij gevoelige mensen, of dat het deze stoornissen bij gevoelige mensen veroorzaakte."

(Bron: British Medical Journal van 23 november 2002 op www.bmj.com)

Kort nieuws

Wetenschap: Journal of Cannabis Therapeutics
De nieuwe uitgave van het Journal of Cannabis Therapeutics, volume 2(3/4), is beschikbaar. Uittreksels van alle artikels en de volledige tekst van een uitgebreid historisch overzicht van behandeling met cannabis in de verloskunde en de gynaecologie door Ethan Russo op >www.cannabis-med.org/science/jcant.htm<.

Spanje: Bijeenkomst van de SEIC
De Sociedad EspaŮola de Investigaciůn sobre Cannabinoides (Spaanse vereniging voor onderzoek van cannabinoÔden) hield haar derde jaarlijkse bijeenkomst op 15-16 november in Malaga. Meer op: >www.ucm.es/info/seic-web<.

SloveniŽ: Conferentie over medicinaal gebruik
Een conferentie over medicinaal gebruik van cannabis werd gehouden op 18 november in het Algemene Ziekenhuis van Ljubljana en was georganiseerd door het Overheidsbureau voor Drugs. Sprekers waren Willem Scholten, William Notcutt, Brendan Hughes en Henrie Korthout.

Wetenschap: : Cannabis en denkvermogen
Zeer zwaar cannabisgebruik kan in verband gebracht worden met aanhoudende vermindering van het denkvermogen. Deelnemers werden onderverdeeld volgens het aantal cannabissigaretten dat zij wekelijks rookten. De lichte rokers (2-14 joints, gemiddeld: 11), gemiddelde gebruikers (18-70 joints, gemiddeld: 42) en zware rokers (78-117 joints, gemiddeld: 94). Na 28 dagen onthouding vervulden de deelnemers een aantal neurocognitieve proeven. Zware gebruikers scoorden beduidend minder goed op 5 van de 35 tests in vergelijking met de lichte gebruikers, wat zou duiden op een onomkeerbaar effect. Geheugen, uitvoeringsfuncties, psychomotorische snelheid en manuele vaardigheid waren beÔnvloed. (Bron: Bolla KI, et al. Neurology 2002 Nov 12;59(9):1337-43)

Wetenschap: Cannabis en psychose
Er werd geen verband gevonden tussen cannabisgebruik en de ontwikkeling van psychose bij een hoog-risico-groep. Honderd jongeren met psychotische symptomen, of met een combinatie van eerstegraads psychotische stoornissen en een recente vermindering in functioneren, werden gedurende 12 maanden gevolgd. Onder hen ontwikkelden 32 % een acute psychotische periode. Het risico werd niet in verband gebracht met de hoeveelheid cannabis die eerder gebruikt werd. De auteurs concluderen dat de resultaten erop wijzen dat cannabisgebruik geen relevante rol zouden spelen in de ontwikkeling van psychose bij hoog-risico-groepen. (Bron: Phillips LJ, et al. Aust N Z J Psychiatry 2002 Dec;36(6):800-6.)

Terugblik

Een Jaar geleden

Twee Jaar geleden

[Back to Overwiew]  [IACM Homepage]


up

Online evenementen 2020

Alle informatie over de IACM Online Events, inclusief gratis video's van de webinars met Nederlandse ondertitels, vindt u hier.

Conferentie 2021

 De 12e IACM-conferentie over Cannabinoïden in de Geneeskunde zal online worden gehouden van 14 tot 16 oktober 2021. Registratie is gratis.

Members only

Regular members can sign up for the new member area of the IACM to access exclusive content.

You need to become a regular member of the IACM to access the new member area.

IACM on Twitter

Follow us on twitter @IACM_Bulletin where you can send us inquiries and receive updates on research studies and news articles.